Regulamin

„Druga Wyprawa w Sporcie Pozytywnym - Droga na Biegun Mistrzostwa”
Regulamin Ogólnopolskiego Sympozjum Gdynia, 4-5 grudzień 2015

1. Postanowienia ogólne

1.1. Ogólnopolskie Sympozjum „Druga Wyprawa w Sporcie Pozytywnym - Droga na Biegun Mistrzostwa”, zwane w dalszej części Regulaminu „Sympozjum”, odbywa się w dniach 4-5 grudnia 2015 r. w Gdyni w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym.

1.2. Organizatorem Sympozjum jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (Chodakowska 19/31, Warszawa) zaś współorganizatorem Fundacja Sportu Pozytywnego (Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia)

1.3. Oficjalny serwis internetowy Sympozjum zawierający program Sympozjum oraz informacje organizacyjne znajduje się na stronie internetowej www.sportpozytywny.org.pl. 

1.4. Przepisy tego Regulaminu obowiązują wszystkich Uczestników. Wysłanie zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 2.1.2,  oznacza akceptację jego postanowień, a także zobowiązanie do przestrzegania przepisów porządkowych w miejscu Sympozjum oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

2. Uczestnictwo w Sympozjum

2.1. Uczestnikami Sympozjum mogą być zawodnicy, rodzice, trenerzy, nauczyciele,działacze sportowi, dziennikarze, studenci oraz inne osoby związane z tematyką Sympozjum.

2.2. Warunkiem uczestnictwa w Sympozjum jest: 

2.2.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Sympozjum wyłącznie poprzez stronę internetową Sympozjum.

2.2.2. Uiszczenie opłaty w wysokości zgodnie z tabelą opłat znajdującą się na stronie poprzez przelew bankowy na konto Fundacja : rachunek bankowy 17175000120000000023074157 w terminie podanym w mailu zwrotnym potwierdzającym zgłoszenie. 

2.3. Opłata służy pokryciu kosztów organizacji Sympozjum. Koszt przejazdu oraz zakwaterowania Uczestnik pokrywa we własnym zakresie. 

2.4. Na indywidualną prośbę Uczestnika Organizator wystawi fakturę VAT tytułem dokonanej opłaty.

2.5. Każdy Uczestnik otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w Sympozjum. 

2.6. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Sympozjum w formie pisemnej najpóźniej do dnia 20 listopada 2015 roku za zwrotem całości wpłaconej opłaty za uczestnictwo. Po upływie tego terminu opłata nie będzie zwracana.

3. Organizacja

3.1. Uczestnik ma obowiązek noszenia otrzymanego przy rejestracji na Sympozjum identyfikatora w widocznym miejscu. Na prośbę Organizatora Uczestnik ma obowiązek okazania dowodu osobistego dla potwierdzenia tożsamości. 

3.2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Sympozjum. 

4. Sponsorzy i Wystawcy

4.1. Sponsorzy mogą prowadzić działania marketingowe podczas sesji i warsztatów pod warunkiem, że Uczestnicy zostali o tym poinformowani w harmonogramie Sympozjum. 

4.2. Sponsorzy/Wystawcy zostali poinformowani przez Organizatora, iż nie mogą wobec Uczestników Sympozjum prowadzić działań marketingowych, które są nieetyczne lub naruszają normy prawne bądź obyczajowe. 

4.3. Organizator Sympozjum nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść przekazu marketingowego Sponsorów/Wystawców

5. Dane osobowe, zdjęcia i materiały filmowe

5.1. Uczestnik zezwala Organizatorowi oraz Fundacji Sportu Pozytywnego  na wykorzystywanie zdjęć oraz materiałów filmowych, na których znajduje się jego wizerunek jako Uczestnik Sympozjum, dla celów promocji psychologii sportu pozytywnego.

5.2. Lista Uczestników Sympozjum (zawierająca imię i nazwisko) będzie wykorzystana w celach rejestracyjnych Sympozjum. Pozostałe dane osobowe podane przez Uczestnika traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie celom komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany prelegentów z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje z tego tytułu prawo do odszkodowania ani zwrot opłaty za uczestnictwo.

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Sympozjum z przyczyn od niego niezależnych za zwrotem całości wpłaconej opłaty za uczestnictwo. Jednocześnie Organizator nie pokrywa z tego tytułu żadnych kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika.

6.3. Jeżeli Sympozjum nie odbędzie się, Organizator niezwłocznie zwróci wpłacone opłaty za uczestnictwo na konta bankowe wskazane przez Uczestników.